Vraag naar onze teamdeal prijzen Sportkleding voor uw team of vereniging Laat uw sportkleding door ons bedrukken!

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Errea-Store/Clubstores


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle door ons af te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, voor zover door ons hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Producten
2.2 Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door u bestelde tekst kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in uw teksten uit.

2.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, wordende klant extra berekend. Wijzigingen dien schriftelijk of via e-mail worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de klant.

2.4 Eventuele mankementen zijn ons binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail mee te delen.

2.5 Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.


3 Aansprakelijkheid:
 
3.1 Voor de inhoud van de door u bestelde teksten of figuren bent u zelf verantwoordelijk.
Doordat wij uw opdracht aannemen en de door u bestelde producten leveren nemen wij geen verantwoordelijkheid hiervoor. Evenmin verklaren wij het met de inhoud van uw bestelling eens te zijn.

3.2 Indien een opgegeven lettertype niet beschikbaar is kan dit, in overleg met de klant, vervangen worden met een daarop lijkend beschikbaar lettertype.

3.3 Voor het geleverde materiaal geldt door de fabrikant opgegeven garantie, uitgaande van gegeven specificaties over kleurechtheid, hechtend vermogen, verwerkingstemperatuur en omstandigheden. Bij eventuele geschillen kan de expertise van de fabrikant gevraagd worden.

3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan ClubStores te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden. Dit geldt voor alle geleverde waar alvorens deze op een drager geplakt op bevestigd worden. Clubstores is niet aansprakelijk voor montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van het geleverde materiaal.

3.5 Clubstores staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en/of oneigenlijk of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door de klant aangebrachte veranderingen aan het geleverde. Indien zelfklevende materialen zelf aangebracht of verwerkt zijn door de klant vervalt enige aansprakelijkheid van Clubstores voor verf en/of lakschade, hechting en correctieaanbrenging.

3.6 Clubstores kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het krijgen van boetes en bekeuringen omtrent de teksten.


4 Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen door ons in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.


5 Overeenkomsten
5.1 Zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten komen pas dan tot stand nadat wij de opdracht van de koper schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd.

5.2 Nadat uw opdracht digitaal bij ons geplaatst is ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging, en een factuurnummer per e-mail. Clubstores heeft het recht te allen tijde uw opdracht te weigeren. Wij gebruiken dit recht van ontbinden bij teksten, die om racistische dan wel etnische redenen ongepast zijn.


6 Prijzen
6.1 De door ons geoffreerde en gefactureerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
6.2 Wij zijn - ook in het geval van nabestellingen - steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op de dag van aflevering.

6.3 Indien de prijs geldend op de dag van aflevering hoger is dan die op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, ingeval de prijsverhoging plaatsvond binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.


7 Betalingen
7.1 De betaling zal door ons moeten zijn ontvangen, voordat wij tot uitlevering overgaan. D.w.z. via Ideal internet banking of andere vormen van bank betalingen.
7.2 Als de betaling ons niet binnen de gestelde tijd heeft bereikt, is de koper in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast zijn alle in redelijkheid door ons gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de koper.


8 Levertijden
8.1 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden aangegeven en zijn niet definitief. Wij raken dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan.

8.2 Indien door wijziging van omstandigheden vertraging ontstaat, wordt de levertijd dien overeenkomstig verlengd, tenzij dat alle omstandigheden in aanmerking genomen kennelijk onredelijk is.

8.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die van onze zijde ontstaat, tengevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.


9 Levering
9.1 Van de plaats waaruit door of namens ons wordt geleverd, geschiedt de levering. De verzend/transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.


10 Overmacht
10.1 In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de toestand van overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt.

10.2 Indien onze leverancier door een niet aan ons te wijten oorzaak en ondanks onze aanmaningen, in gebreke blijft met deugdelijk of niet tijdig leveren, geldt dit ten aanzien van de koper voor ons als overmacht.


11 Reclames
11.1 Reclame dient, om geldig te zijn, binnen redelijke tijd nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, bij ons schriftelijk ingediend te worden.

11.2 Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst Clubstores te informeren over het retourneren van het product. Clubstores zal dan aan afnemer de ontvangen (koop)som binnen 30 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: 

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Clubstores.

De aangeschafte producten kunnen retour gestuurd worden naar Clubstores / Errea store  De Plaats 35 3342GL Hendrik Ido Ambacht

12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper, indien al het door de koper aan ons uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons is voldaan. Op schriftelijke mededeling bent u verplicht de geleverde waar op eigen kosten binnen 2 dagen aan ons terug te sturen.

12.2 Na levering van de zaken berust het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan deze zaken mochten ontstaan bij de koper.

12.3 Indien de koper jegens ons in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, zijn wij gerechtigd om de zaken terstond terug te nemen en deze onder ons te houden, totdat de koper zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, dan wel de zaken te verkopen, in welk geval de verkoopprijs na aftrek van kosten in mindering zal worden gebracht op hetgeen de koper aan ons verschuldigd is.

13 Geschillen
13.1 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Dordrecht, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst bij de rechter in de woonplaats van de koper aanhangig te maken.

13.2 De koper kan binnen één maand, nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.